Aktualne projekty


Projekt:
"Dark Sky Community"
 

Dane z Sopotni Wielkiej.

Niebo w Sopotni Wielkiej

 

 Obraz na żywo z kamery all-sky

Warto wiedzieć

Członkowie Stowarzyszenia POLARIS - OPP otrzymują zwrot kosztów podróży publicznymi środkami transportu oraz ubezpieczenie NNW w trakcie działań wolontarystycznych.Ogłoszenie o naborze inspektora nadzoru inwestorskiego Drukuj Email
Stowarzyszenie POLARIS-OPP z siedzibą w Sopotni Wielkiej 174 w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwoju wsi pn. „Budowa obserwatorium na terenie Zespołu Szkół nr 4”, zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego pod budowę obserwatorium astronomicznego na budynku Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej wg poniższej specyfikacji.
 
Nabór zakończony. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Jerzy Piotrowicz, A.U.P.B. HAJDUK.
 
 
 
1. Zamawiający:
Stowarzyszenie POLARIS-OPP
Sopotnia Wielka 174,
34-340 Jeleśnia

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego pod budowę obserwatorium astronomicznego na terenie Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej zgodnie z załączoną specyfikacją i dokumentacją projektową określoną w pkt. 3 niniejszego zapytania.
 
3. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:
Obserwatorium astronomiczne będzie wykonywane zgodnie z wytycznymi określonymi w następujących dokumentach:
a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH,
b) PRZEDMIAR ROBÓT
c) OPIS TECHNICZNY
d) 001.ORIENTACJA
e) 002.PLAN SYTUACYJNY
f) 003.PLAN SYTUACYJNY
g) 01.RZUT PODSTAWOWY
h) 02.PRZEKRÓJ A-A
i) 03.RZUT I-I
j) 04.RZUT II-II
k) 05.ELEWACJA POŁUDNIOWA
l) 06.ELEWACJA PÓŁNOCNA
m) 07.ELEWACJA WSCHODNIA
n) 08.KONSTRUKCJA PŁYTA I
o) 09.KONSTRUKCJA BELKA B.1, B.2.
p) 10.KONSTRUKCJA PŁYTA II
q) 11.RURA STALOWA
Powyższa dokumentacja dostępna jest w wersji elektronicznej do pobrania na końcu niniejszej strony lub do wglądu w siedzibie ww. organizacji pod adresem Sopotnia Wielka 174, po uprzednim, telefonicznym ustaleniu wizyty z przedstawicielem Inwestora pod numerem tel. 33 863-46-93. 
 
4. Sposób i warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
Wzór umowy dostępny jest w siedzibie ww. organizacji pod adresem Sopotnia Wielka 174, po uprzednim, telefonicznym ustaleniu wizyty z przedstawicielem Inwestora pod numerem tel. 33 863-46-93 lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
 
5. Termin realizacji zamówienia:
Termin końcowy realizacji zamówienia określa się na 30 listopada 2014r. Dodatkowo wykonanie terminu określone zostało we wzorze umowy, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego.

6. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają warunki udziału w postępowaniu, posiadają uprawienia do wykonywania zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania przetargowego ofert, które nie będą posiadały wymaganych załączników lub informacje w nich zawarte będą niekompletne lub nie będą zgodne z ww. wymogiem. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Każda kolejna będzie uznana za nieważną. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych, wielowariantowych lub wspólnych.
 
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) oferent powinien przedłożyć ofertę na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
b) ofertę należy sporządzić w języku polskim.
c) do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. uprawnienia do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem, o którym mowa w niniejszym zapytaniu.
 
8. Ocena ofert i termin:
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena. Zapytanie aktualne jest do odwołania.
 
 9. Dokumentacja i załączniki:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
  
 PRZEDMIAR ROBÓT  
 OPIS TECHNICZNY  
 001.ORIENTACJA  
 002.PLAN SYTUACYJNY  
 003.PLAN SYTUACYJNY  
 01.RZUT PODSTAWOWY  
 02.PRZEKRÓJ A-A  
 03.RZUT I-I  
 04.RZUT II-II  
 05.ELEWACJA POŁUDNIOWA  
 06.ELEWACJA PÓŁNOCNA  
 07.ELEWACJA WSCHODNIA  
 08.KONSTRUKCJA PŁYTA I  
 09.KONSTRUKCJA BELKA B.1, B.2.  
 10.KONSTRUKCJA PŁYTA II  
 11.RURA STALOWA  


 
Projekt pn. "Budowa obserwatorium na terenie Zespołu Szkół nr 4" współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwoju wsi - działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - oś 4 LEADER. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
 

Działania z 2020 roku


Filmowe podsumowanie 2020r.
 

Astroprocent.pl

 
  Astroprocent

Wesprzyj nas!

Partnerzy

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 
 


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Stowarzyszenie POLARIS - OPP (C) * Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia * Tel. 33 863-46-93 * nr KRS: 0000076686
Konto bankowe: Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258